MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
FOOD DIVISION

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา .....

  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 425 /2564 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต   
  เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of Free Sale : CFS) เพื่อประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร  
  เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ฉบับที่ 3)   ยกเลิก
    เรื่อง คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 86/57 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ฉบับที่ 2)  ยกเลิก
    เรื่อง คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 495/2555 มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   ยกเลิก
    เรื่อง คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 203/2550 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 504/2549
  เรื่อง คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 121/2549 เรื่องการมอบหมายของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฏหมายเฉพาะ  ยกเลิก
  เรื่อง คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 65/2549 เรื่องการมอบหมายของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฏหมายเฉพาะ  ยกเลิก
   เรื่อง คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 406/2548 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ในกองควบคุมอาหาร
   เรื่อง คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 343/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงรูปภาพส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บนฉลากอาหาร
   เรื่อง คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 319/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543    ยกเลิก
   เรื่อง คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 185/2534 เรื่อง แก้ไขตำรับเครื่องดื่มที่ผสมแคฟเฟอีน