MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
FOOD DIVISION

ข่าวสารกฎหมายใหม่

  ขอแก้คำผิด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 436) พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป  

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดคณะกรรมการจริยธรรม ในการศึกษา วิเคราะห์หรือวิจัย การใช้ประโยชน์จากใบกระท่อมในมนุษย์ที่ดำเนินการร่วมกันหลายองค์กรหรือหลายหน่วยงาน พ.ศ. 2565    

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก   

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารแทนการตรวจประเมินว่าได้ปฏิบัติตามที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามมาตรา 6 (7)   

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการดำเนินการของหน่วยประเมินความปลอดภัยภาชนะบรรจุอาหาร หรือภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก  

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยภาชนะบรรจุอาหาร หรือภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก และแนวทางการประเมินความปลอดภัยอาหาร  

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 439 พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ (ฉบับที่ 2)   

 

แจ้งเตือนประกาศกระทรวงฯ ที่จะมีผลบังคับใช้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำาหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย [กระท่อม] (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565)” 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 ทั้งนี้สาหรับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารได้รับอนุญาตอยู่ก่อน วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ประกาศ ฉบับนี้บังคับใช้(7 ตุลาคม พ.ศ.2564)) 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 417) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 1) (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้สาหรับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารได้รับอนุญาตอยู่ก่อน วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ภายในสองปีนับแต่ประกาศ ฉบับนี้บังคับใช้(10 ตุลาคม พ.ศ.2565))

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564)

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 415) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไขของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

 

กฎหมายจัดตามประเภทอาหาร

 
     
กฎหมายอาหาร (พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข)   กฎหมายอาหาร (พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)