MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
FOOD DIVISION

กฏกระทรวงสาธารณสุข .....

ฉบับที่ 1 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร เพื่อจำหน่าย
  No. 1 B.E. 2522 (1979) Issued pursuant to the Food Act B.E 2522 (1979).
ฉบับที่ 2 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารเพื่อจำหน่าย
  No. 2 B.E. 2522 (1979) Issued pursuant to the Food Act B.E 2522 (1979).
ฉบับที่ 3 เรื่อง การขออนุญาตผลิตอาหารหรือนำเข้าซึ่งอาหารเฉพาะคราว
  No. 3 B.E. 2522 (1979) Issued pursuant to the Food Act B.E 2522 (1979).
ฉบับที่ 4 เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารควบคุมของผู้รับอนุญาต
  No. 4 B.E. 2522 (1979) Issued pursuant to the Food Act B.E 2522 (1979).
ฉบับที่ 5 เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียม
  No. 5 (B.E.2522) (1979) Issued pursuant to the Food Act B.E 2522 (1979).
ฉบับที่ 6 เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
  No. 6 (B.E.2522) (1979) Issued pursuant to the Food Act B.E 2522 (1979).
ฉบับที่ 7 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 4
  No. 7 (B.E.2525) (1982) Issued pursuant to the Food Act B.E 2522 (1979).
ฉบับที่ 8 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 5
  No. 8 (B.E.2525) (1982) Issued pursuant to the Food Act B.E 2522 (1979).
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 7
  No. 9 (B.E.2526) (1983) Issued pursuant to the Food Act B.E 2522 (1979).
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 8
  No. 10 (B.E.2547) (2004) Issued pursuant to the Food Act B.E 2522 (1979).
ฉบับที่ 11 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวงฉบับที่ 2
  No. 11 (B.E.2547) (2004) Issued pursuant to the Food Act B.E 2522 (1979).
ฉบับที่ 12 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวงฉบับที่ 1
  No. 12 (B.E.2548) (2005) Issued pursuant to the Food Act B.E 2522 (1979).