ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง สารทำละลายที่ใช้ในการสกัดสำหรับใช้ในการผลิตอาหาร
15 มีนาคม 2567

            ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง สารทำละลายที่ใช้ในการสกัดสำหรับใช้ในการผลิตอาหาร โดยประกาศฯ ฉบับดังกล่าว มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและเงื่อนไขการใช้ รวมถึงปริมาณการตกค้างของสารทำละลายที่ใช้ในการสกัดสำหรับใช้ในการผลิตอาหารทั้งนี้เพื่อให้ข้อกำหนดดังกล่าวมีความเหมาะสมตามความจำเป็นทางด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหาร คุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศ และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

            ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอความอนุเคราะห์ข้อคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. .... ออกตามความ ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง สารทำละลายที่ใช้ในการสกัดสำหรับใช้ในการผลิตอาหาร ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวเสนอในคณะกรรมการอาหารพิจารณาต่อไป

เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง สารทำละลายที่ใช้ในการสกัดสำหรับใช้ในการผลิตอาหาร

2. แบบแสดงข้อคิดเห็น     pdf-B.png   docx-B.png

ประเด็นขอข้อคิดเห็น

1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง สารทำละลายที่ใช้ในการสกัดสำหรับใช้ในการผลิตอาหาร

2. (ร่าง) ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้สารทำละลายที่ใช้ในการสกัดสำหรับใช้ในการผลิตอาหาร ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ

3. ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่มีความประสงค์จะใช้เมทิลแอลกอฮอล์ หรือ เมทานอล เพื่อใช้สารทำละลายที่ใช้ในการสกัด

          กรณีไม่เห็นด้วยกับ (ร่าง) ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้สารทำละลายที่ใช้ในการสกัดสำหรับใช้ในการผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้น กรุณาระบุเหตุผลและแนบหลักฐานหรือเอกสารทางวิชาการโดยละเอียดเพื่อสนับสนุนความจำเป็นทางด้านเทคโนโลยีการผลิต 

โปรดส่งข้อคิดเห็นกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

1. ทางไปรษณีย์: กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2. จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail)  food.publichearing@gmail.com

3. โทรสาร  02 591 8476

ติดต่อสอบถาม

          กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร (นางกังสดาล อินทอง, นางสาวปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุล)

          โทรศัพท์ 02-590-7178, 02-590-7173