เตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร
5 ตุลาคม 2566

         ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 3) พร้อมบัญชีแนบท้าย ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอาหารเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอประกาศฯ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม ทั้งนี้หากรัฐมนตรีฯ ลงนามในประกาศฯ ฉบับดังกล่าวแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองอาหาร จะดำเนินการส่งประกาศฯ ดังกล่าว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับทางกฎหมายต่อไป

         ดังนั้นกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร จึงได้จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีการปรับแก้ไข ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ต่อไป

สรุปหลักการและสาระสำคัญ

right-arrow.png (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ

    1. ยกเลิกบัญชีหมายเลข 1 และบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2)

    2. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) ให้จําหน่ายต่อไปได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

right-arrow.png (ร่าง) บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงฯ

            ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารและรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) จะกำหนด ปีที่รับค่ากำหนดในบัญชีเป็น “2566” โดยมีข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศฯ (ฉบับที่ 418) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

            (1) กรณีที่ใช้ตัวหนังสือสีน้ำเงิน “xxxx” จะเป็นข้อกำหนดและรายละเอียดที่เพิ่มเติมหรือปรับปรุงจากประกาศฯ (ฉบับที่ 418)

            (2) กรณีที่ใช้ตัวหนังสือสีแดงและขีดทับxxxx จะเป็นข้อกำหนดและรายละเอียดที่จะถูกถอนออกจากประกาศฯ (ฉบับที่ 418)

pdf-B.png   บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงฯ