เตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ (ฉบับปรับปรุง วันที่ 20 เมษายน 2566)
25 มิถุนายน 2566

​เตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้

         ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอาหารเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอประกาศฯ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม ทั้งนี้หากรัฐมนตรีฯ ลงนามในประกาศฯ ฉบับดังกล่าวแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองอาหาร จะดำเนินการส่งประกาศฯ ดังกล่าว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับทางกฎหมายต่อไป

          ดังนั้นกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร จึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงสาระสำคัญของประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ต่อไป

C-689.jpeg

(ฉบับปรับปรุง วันที่ 20 เมษายน 2566)