ขอเชิญแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 5)
25 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 5)
 
 
          เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำเนินการทบทวนข้อกำหนดปริมาณสูงสุดวิตามินและแร่ธาตุในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้สอดคล้องการทบทวน ค่า Thai RDIs ของบัญชีหมายเลข 3 ตาม (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ฉลากโภชนาการ และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางของอาเซียนในการกำหนดปริมาณสูงสุดของวิตามินและแร่ธาตุในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาและปรับประสานหลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ASEAN Harmonization of the ASEAN Health Supplement) ให้สอดคล้องกันภายในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 5) นี้ ได้ผ่านการพิจารณาในคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพี่อให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงเห็นสมควรเวียน (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าว เพื่อเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาจัดทำกฎหมายตามลำดับขั้นตอนต่อไป
 
Locker1.png เอกสาร
  1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 5)
  2. แบบแสดงข้อคิดเห็น    pdf 1.pngdoc 1.png
QR-1.jpeg QR-2.jpeg
เอกสารประกอบการพิจารณา Google form แบบแสดงข้อคิดเห็น

       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวข้างต้น โดยขอความอนุเคราะห์ส่งข้อคิดเห็นกลับมายังกองอาหารตามช่องทางด้านล่าง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566

Locker1.png ติดต่อสอบถาม : นางสาวศิริรัตน์ ปรีชา

Locker1.png ที่อยู่ : กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Locker1.png โทร : 02-590-7185  โทรสาร : 02-591-8476

Locker1.png อีเมล์ : food.publichearing@gmail.com