ขอเชิญแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่ต้องมีฉลาก
25 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่ต้องมีฉลาก

 
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยดำเนินการตามแผนการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในระยะแรกจะเป็นการดำเนินการยกเลิกหรือปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่ต้องมีฉลาก เพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิตอาหารและทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยังเป็นไปตามหลักการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค
          ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอความอนุเคราะห์ข้อคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
    1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารแปรรูปบางชนิดที่ต้องมีฉลาก 
    2. (ร่าง) ประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย 
    3. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2)

Locker1.png เอกสารประกอบการพิจารณา

2491.jpeg
(ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ และ แบบแสดงข้อคิดเห็น

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อคิดเห็นดังกล่าว (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวข้างต้นในแบบแสดงข้อคิดเห็น โดยมีรายละเอียดตาม QR Code ด้านบนนี้ และโปรดส่งข้อคิดเห็นดังกล่าวกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามช่องทางด้านล่างภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ด้วย จะเป็นพระคุณ

Locker1.png ที่อยู่ : กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Locker1.png โทร : 02-590-7178  

Locker1.png อีเมล: food.publichearing@gmail.com