ขอข้อมูลเชิงเทคนิคและเชิญแสดงข้อคิดเห็นเพื่อทบทวนข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
4 กรกฎาคม 2567

          เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร เป็นประจำโดยเฉลี่ยทุก 2 ปี เพื่อให้ข้อกำหนดดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ คุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศ และเป็นไปตามหลักการสากล

          ในการนี้จึงเห็นควรขอข้อคิดเห็นและข้อมูลเชิงเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วัตถุเจือปนอาหารจากภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการปรับปรุงและทบทวนข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหารให้เหมาะสมรวมถึงครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตามความจำเป็นทางด้านเทคโนโลยีการผลิต

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองอาหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อคิดเห็นและข้อมูลเชิงเทคนิคดังกล่าวในแบบแสดงข้อคิดเห็นและขอให้ส่งข้อคิดเห็นดังกล่าวกลับมายังกองอาหารทางอีเมล

โปรดส่งข้อคิดเห็น ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2567

รายละเอียดข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง แบบสอบถามข้อคิดเห็นฯ
QR-FA_1st_circular.jpg QR-FA_1st_circular_form.jpg

 

หมายเหตุ: ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเสนอพิจารณาในคณะอนุกรรมฯ เชิงวิชาการ ซึ่งกองอาหารจะได้เวียนขอข้อคิดเห็นอีกครั้งในขั้นตอนประชาพิจารณ์ต่อไป

 

สอบถามเพิ่มเติม: กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โทรศัพท์ : 02-590-7178 ในวันและเวลาราชการ

อีเมล์ :  food.publichearing@gmail.com