ขออนุญาตสถานที่นำเข้าอาหาร

 

​รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

Check list

​คู่มือที่เกี่ยวข้อง​

1.

การขออนุญาต (แบบ อ.6) และการขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)

 

1.1

การขออนุญาตนำเข้าอาหาร และต่ออายุ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

 

 

1.2

การขออนุญาตนำเข้าอาหาร และต่ออายุ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

 

 

Check list การขออนุญาต และการขอต่ออายุ

 

 

 

 

1)

การขออนุญาตนำเข้าอาหาร

 

pdf.svg

 

 

2)

การขอต่ออายุ

 

pdf.svg

 

2.

การขอเปลี่ยนแปลงรายการ (แบบ ส.5) การขอย้ายสถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.10) และการขอใบแทน (แบบ อ.9 ) ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

 

2.1

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ย้าย การนำเข้าอาหาร หรือขอใบแทน (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

 

 

 

2.2

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ย้าย การนำเข้าอาหาร หรือขอใบแทน (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

 

 

 

Check list การเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

1)

กรณีเพิ่มสภาวะการเก็บอาหาร

 

pdf.svg

 

 

2)

กรณีย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และสถานที่เก็บอาหาร

 

pdf.svg 

 

 

3)

กรณีเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร

 

pdf.svg 

 

 

4)

กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร

 

pdf.svg 

 

 

5)

กรณีแก้ไขชื่อสถานที่นำเข้าอาหาร

 

pdf.svg 

 

 

6)

กรณีแก้ไขที่อยู่ของสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร

 

pdf.svg 

 

 

7)

กรณีแก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ

 

pdf.svg

 

 

8)

กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล)

 

pdf.svg 

 

 

9)

กรณีการยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร และยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร

 

pdf.svg 

 

 

10)

กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการแปรสภาพนิติบุคคล

 

pdf.svg

 

 

11)

กรณีการขอใบแทน

 

pdf.svg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567