ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566


ข้อมูลการยกเลิกเลขสารบบอาหาร (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) จำนวน 86 รายการ

จำนวนการยกเลิกเลขสารบบอาหารตามปีงบประมาณ ปี 2560 จำนวน 1 รายการ, ปี 2561 จำนวน 24 รายการ,

ปี 2562 จำนวน 21 รายการ, ปี 2563 จำนวน 19 รายการ, ปี 2564 จำนวน 13 รายการ, ปี 2565 จำนวน 6 รายการ, ปี 2566 จำนวน 2 รายการ