แจ้งการเปิดสิทธิ์เข้าใช้งาน/ ต่ออายุระบบเลขเสมือน


สามารถติดต่อและส่งเอกสารในช่องทาง

E - Mail : food_lpi@fda.moph.go.th


เจ้าหน้าที่จะเปิดสิทธิ์ให้ท่านเข้าใช้งานได้ 14 วัน และเมื่อได้รับเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ จะเปิดสิทธิ์ให้ท่านตามหนังสือมอบอำนาจ 1 ปี

เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19


(จัดส่งเอกสารที่ : 88/24 กลุ่มพัฒนาระบบ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 519 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 )


ระบบเลขเสมือน (FM,FG)

      ตามที่มีความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน Agreement to Establish and Implement The ASEAN Sing Window และข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - กรมศุลกากร เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการ การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร ทางกองอาหารจึงสร้างระบบการเลขเสมือนที่ใช้เฉพาะในระบบ License per invoice ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับอาหารทั่วไป และวัตถุดิบที่นำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารของตนเอง ( เลข FM และ FG ) โดยผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งใช้เลขดังกล่าว ซึ่งข้อมูลในระบบจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารโดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้h1.png h2.png h3.png h4.png h5.png