กฎหมายอาหาร


ลำดับ

(No.)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(Ministry of Public Health Notification)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(Document)

       
1. การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร pdf.png

Consolidated version

 
  1.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ - พ.ศ.2554 (339))

แนบท้ายประกาศ

 

 •   รายชื่อเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับใช้ในอาหาร [23 รายการ]
pdf.png  
   
 • Notification of the Ministry of Public Health Re: Use of Probiotic Microorganisms in Foods.
pdf.png  
  1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ.2555 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2) pdf.png  
   
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 346) B.E 2555(2012) Re: Use of Probiotic Microorganisms in Foods (No.2).
pdf.png  
    คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ    
   
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ.2555 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2)
pdf.png  
   
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร
    -  บัญชีหมายเลข 1 รายชื่อเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นจุลนทรีย์โพรไบโอติกสําหรับใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลนทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร [23 รายการ]
    -  บัญชีหมายเลข 2 รายชื่อเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นจุลนทรีย์โพรไบโอติกสําหรับใช้ในอาหารที่นอกเหนือจากประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหารที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยาแล้ว อ [1 รายการ]
pdf.png  
  คู่มือสำหรับประชาชน    
 
 • การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร (การประเมินการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร นอกเหนือจากที่ประกาศฯกำหนด)
pdf.png  
 
 • แบบคำขอประเมินการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ที่นอกเหนือจากบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ. 2555 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2)
pdf.png doc.png
 
 • Application form for food safety assessment which not fall in scope of novel food under the Notification of the Ministry of Public Health (No.376) B.E.2559, Re: Novel Food. (For use of probiotics in food other than related Ministrial Notifications).
pdf.png doc.png