ขอตรวจประเมินสถานที่

 

 

 

 

​รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

Check list

 

 

​คู่มือที่เกี่ยวข้อง​

​​​Link ก.พ.ร.

​​​PDF File

​​​“Key word” สำหรับค้นหาคู่มือฯ ในเว็บไซต์ กพร.

PDF File

​WORD File

 

​0. ตรวจประเมินสถานที่ (ยื่นผ่านระบบ e-Submission)

link.png

pdf.png

​การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อการอนุญาตผลิตอาหาร

 

​0.1

​ขอตรวจประเมินสถานที่ กรณีขอใหม่ 

pdf.png

 

​0.2

​ขอตรวจประเมินสถานที่ กรณีเพิ่มประเภทอาหาร

pdf.png

 

​0.3

​ขอตรวจประเมินสถานที่ กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลน 

pdf.png

 

​0.4

​ขอตรวจประเมินสถานที่ กรณีขอย้ายสถานที่ผลิตอาหาร 

pdf.png

 

​0.5

​ขอตรวจประเมินสถานที่ กรณีเพิ่ม-ย้าย-เปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บอาหาร 

pdf.png

 

​0.6

​การขอประเมินสถานที่ กรณีต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

 

pdf.png