ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญฯ ที่ขึ้นบัญชีกับ อย.


ผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรผู้เชี่ยวชาญ

            ด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารมีการพัฒนาสูตร วัตถุดิบ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตอาหาร รวมทั้งการกล่าวอ้างทางสุขภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น ทำให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารบางประเภท ต้องมีขั้นตอนในการพิจารณาประเมินเอกสารทางวิชาการ เพื่อพิจารณาความปลอดภัยในด้านต่างๆ เพื่อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและความเหมาะสมก่อนการอนุญาต บนพื้นฐานของการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และคู่มือสำหรับประชาชนที่เกี่ยวข้อง

            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้กำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการทำให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนต้องได้รับการขึ้นบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินเอกสารวิชาการด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
กรุณาติดต่อ : กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท์. 0 2590 7179  E-mail : p2food@fda.moph.go.th