วิสัยทัศน์ พันธกิจ

FDA.jpg


วิสัยทัศน์ (Vision)

  1. อาหารปลอดภัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สู่ไทยมั่นคงและยั่งยืน  


พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาและจัดทำมาตรฐานหลักเกณฑ์กฎระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของอาหารเทียบเท่ามาตรฐานสากล
  2. พัฒนาระบบการตรวจสอบ กำกับดูแล เฝ้าระวังอาหาร สถานประกอบการด้านอาหารและการโฆษณาอาหารให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและสอดคล้องกับสากล
  3. ควบคุม กำกับ ดูแลอาหารให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมาย
  4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิต นำเข้า และจำหน่ายอาหารให้ได้คุณภาพและ ความปลอดภัยตามมาตรฐาน
  5. ให้ความรู้ คำแนะนำทางวิชาการ ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านอาหาร
  6. แสวงหาเครือข่ายและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
  7. ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศและสร้างภาคีเครือข่าย 


ค่านิยมสำนักอาหาร "FOOD"

Facilitate มุ่งเน้นการให้บริการการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้หลักวิชาการและจิตบริการ 

One Team and Network การทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่าย

Open and Fair ทำงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

Dedicatation มุ่งผลสัมฤทธิ์