กฎหมายอาหาร


มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

ลำดับ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1

ฉบับที่ 416 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

pdf.png

 

  • Notification of the Ministry of Public Health (No.416) B.E.2563 (2020) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Prescribing the quality or standard, principles, conditions and methods of analysis for pathogenic microorganisms in foods.
pdf.png

 

1.1 คำชี้แจงกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติ

 

 

 

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
pdf.png

 

 

  • คู่มือการประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
pdf.png