การเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ
21 มิถุนายน 2566

การเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ

         เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ใช้งานเป็นผู้มีอำนาจตามใบอนุญาตจริงหรือได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินแทนได้มากน้อยเพียงใด ผู้ประสงค์เข้าใช้งานต้องยื่นเอกสารเพื่อขอเข้าใช้ระบบกับทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยผู้เข้าใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบได้ตามสิทธิ์ที่ได้แจ้งไว้ รายละเอียด ดังนี้

 

ช่องทางการยื่นเอกสารเพื่อขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ

         สามารถติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหารได้ 2 ช่องบริการ ดังนี้

         1. กรณีสถานที่ผลิต/นำเข้า ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

            ยื่นที่ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามประเภทคำขอ ดังนี้

- ศูนย์รับเรื่อง เข้า-ออก ด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OSSC) อาคาร OSSC (อาคาร 8) ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสายด่วนโทร 0 2590 7000 ต่อ 79929
บริการตรวจสอบเอกสาร : LINE Official : @OSSC_FDA หรือ
email : ossc@fda.moph.go.th

 

         2. กรณีสถานที่ผลิต/นำเข้า ตั้งอยู่ ณ ต่างจังหวัด

            ยื่นขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหารได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ

         ทั้งนี้โปรดสอบทานความถูกต้อง ความครบถ้วน การรับรองสำเนา การเลือกและลงรายการต่างๆ ก่อนยื่นเอกสาร และข้อความต้องครบถ้วนตามเนื้อหาของตัวอย่างเอกสาร หากพบข้อบกพร่องอาจไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินการ

 

         3. กรณีโฆษณาอาหาร

-  ประสงค์เผยแพร่ทั่วประเทศ ยื่นได้ที่ ศูนย์รับเรื่อง เข้า-ออก ด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OSSC) อาคาร OSSC (อาคาร 8) ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสายด่วนโทร 0 2590 7000 ต่อ 79929
บริการตรวจสอบเอกสาร : LINE Official : @OSSC_FDA หรือ
email : ossc@fda.moph.go.th”

-   ประสงค์เผยแพร่ในแต่ละจังหวัดนั้นๆ ยื่นได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ

 

เอกสารประกอบการยื่นขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหาร

   สามารถติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหารได้ 2 ช่องบริการ ดังนี้

   1. กรณีผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับอนุญาต(เจ้าของ) เข้าใช้งานระบบด้วยตนเอง

      1.1) ยื่น แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ e-Submission ด้านอาหาร  สำหรับผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับอนุญาต โดยแนบหลักฐานต่างกันตามแต่ละกรณี ดังนี้

      กรณีเป็นผู้ดำเนินกิจการ

(1) ผู้ดำเนินกิจการเป็นชื่อบุคคลคนเดียว ยื่นหลักฐาน ได้แก่

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาใบอนุญาตฉบับปัจจุบัน (ทุกหน้า)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หน้าแรก)  (กรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
- กรณีผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา แนบสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

         (2) ผู้ดำเนินกิจการเป็นชื่อบุคคลมากกว่า 1 และอำนาจลงนามร่วม กรณีนี้จะยื่นคำขอทาง e-Submission ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการ

                        

      กรณีเป็นผู้รับอนุญาต

         (1) ผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล หากมีอำนาจลงนามได้เพียงคนเดียว ให้ยื่นหลักฐาน ดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หน้าแรก)
- สำเนาบัตรประชาชน

         (2) ผู้รับอนุญาตเป็นชื่อบุคคลมากกว่า 1 และอำนาจลงนามร่วม กรณีนี้จะยื่นคำขอทาง e-Submission ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการ

         (3) ผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

 

      1.2) หลังจากยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเมื่อถูกต้อง จะดำเนินการเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ภายใน 1 - 3 วันทำการ

 

   2. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าใช้ระบบแทน

      2.1) ยื่นหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งระบุช่วงเวลามอบอำนาจไม่เกิน 3 ปี ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (30 บาท/ผู้รับมอบอำนาจ แนะนำให้ทำต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน/ หรือใบทะเบียนพาณิชย์
- สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุและอ่านได้ชัดเจนของผู้มอบอำนาจ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
- สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนา PASSPORT และ WORK PERMIT (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

      2.2) หลังจากยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเมื่อถูกต้อง จะดำเนินการเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ภายใน 1 - 3 วันทำการ

      2.3) ผู้ขอใช้งานมีสิทธิ์ใช้งานระบบ e-Submission ตามช่วงเวลาที่ได้รับมอบอำนาจ    

 

รายการ

DOC

PDF

 

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

doc.png pdf.png

 

หมายเหตุ :
            หากมอบอำนาจเรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้รับมอบอำนาจลาออกหรือย้ายงาน ผู้รับอนุญาต/ ผู้ดำเนินการ ต้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่เพื่อขอยกเลิกสิทธิการใช้งานของผู้รับมอบอำนาจท่านนั้นทันที