สถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหาร ที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด ยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านระบบ e-Submission ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
30 ตุลาคม 2564

สถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหาร ที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด ยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร

ผ่านระบบ e- Submission ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ประเภทอาหารดังนี้

 

1. กลุ่มอาหาร reprocess (ประเภทอาหาร เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, กาแฟสำเร็จรูปผสม, กาแฟผสม, กาแฟปรุงสำเร็จ, เครื่องดื่มเกลือแร่, ไอศกรีม,อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท(หน่อไม้ปีป)) 

2. อาหารควบคุมเฉพาะ ได้แก่ 

  • เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ มี ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง
  • ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง
  • ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ

 

สำหรับคำขออนุญาตที่ยื่นแบบกระดาษไว้ก่อน 8 พ.ย.2564 กรุณาติดตามดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ศึกษารายละเอียดการยื่นคำขอได้ที่ 

1. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, กาแฟสำเร็จรูปผสม, กาแฟผสม, กาแฟปรุงสำเร็จ, เครื่องดื่มเกลือแร่, ไอศกรีม,อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท(หน่อไม้ปีป)) 

2. เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มี ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ,ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง ,ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ