คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำของานพิจาณาอนุญาตสถานที่
16 ตุลาคม 2566

รายการ PDF VDO
  สถานที่นำเข้าอาหาร    
1.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6) pdf.png  
2.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.8) pdf.png  
3.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.9) pdf.png  
4.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10) pdf.png  
5.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5) pdf.png  
6.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นแบบฟอร์มประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บ (ตามกรมการปกครอง) pdf.png  
       
   สถานที่ผลิตอาหาร    
1.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร pdf.png  
2.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1) หรือคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1/1) pdf.png  
3.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3) pdf.png  
4.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4) pdf.png  
5.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงาน (อ.5) หรือ ไม่เข้าข่ายโรงงาน สบ.2 pdf.png  
6.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (ส.4) หรือ คำขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) (กรณีต้องตรวจสถานที่) pdf.png  
7.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นแบบฟอร์มประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานที่นำผลิตหรือสถานที่เก็บ (ตามกรมการปกครอง) pdf.png  
8.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (อ.11) pdf.png  
9.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหารเพื่อเป็นตัวอย่าง สำหรับขึ้นทะเบียนตำรับหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (อ.15) pdf.png  
อื่นๆ:  หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกกรรมวิธีการผลิตอาหาร ในระบบยื่นคําขออนุญาตด้านอาหาร pdf.png