คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำของานผลิตภัณฑ์อาหาร
16 ตุลาคม 2566

รายการ PDF VDO
   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำของานพิจาณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
1.  

คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร - สำหรับอาหารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก อาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารวัตถุประสงค์พิเศษ กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และเครื่องดื่มเกลือแร่ (สบ.7/สบ.8)   update 15 ธันวาคม 2566

pdf.png  
2.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขอผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร pdf.png  
3.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : เฉพาะกรณีที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ pdf.png  
4.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นใบรับรองสถานที่ผลิตต่างประเทศ : สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร pdf.png  
5.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขอผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และเครื่องดื่มเกลือแร่ pdf.png  
6.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงสำหรับทารก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และ อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ยกเว้น วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล pdf.png  
7.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขอวัตถุเจือปนอาหารและอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเฉพาะ วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล pdf.png  
8.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นคำขอผลิตภัณฑ์ประเภท เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง และ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง pdf.png  
9.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นหนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร     update 15 ธันวาคม 2566 pdf.png  
10.   คู่มือใช้งานระบบการยื่นแก้ไขฉลากตามแนบท้ายระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบอาหาร pdf.png  
       
   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐาน / อนุมัติสูตรอาหาร
1.   คู่มือใช้งานระบบการขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) -  
2.   คู่มือใช้งานระบบการขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร -  
       
   คู่มือการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตภัณฑ์
1.   คู่มือใช้งานระบบการเพิ่มรายการสาร และการค้นหาสาร สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านระบบ e-submission pdf.png  
2.   คู่มือการเพิ่ม Premix สำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านระบบ e-submission pdf.png  
3.   คู่มือการยื่นใบรับรองสถานที่ผลิตต่างประเทศ pdf.png  
   เอกสารอื่นๆ : เกณฑ์การตั้งชื่ออาหาร  pdf.png