​กองอาหารดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้นโยบาย "SMART FDA…BETTER THAILAND"

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ตามที่ อย. มีแนวทางในการขับเคลื่อน ปี 2566 ภายใต้ "SMART FDA… BETTER THAILAND" B : BCG Model E : E – Service T : Technology for Life    T : Team Thailand E : Empowerment R : Rapid Response ในการนี้ กองอาหาร ดำเนินการประสานความร่วมมือกับ SDGs Business Model Formulation Survey Team และ Kawamura Shokau Co.,Ltd จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency; JICA) ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 และการประเมินความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร กรณีสารละลายกรดไฮโปคลอรัสจากกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส (Electrolysis) ซึ่งผลการหารือในครั้งนี้ ทางประเทศญี่ปุ่นเกิดความเข้าใจในแนวทางการตรวจสอบสถานที่และผลิตภัณฑ์ที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนคนไทย และรับไปว่าจะดำเนินการตามแนวทางที่ได้ข้อสรุปจากในที่ประชุมในวันนี้