กองอาหารเร่งรัดพัฒนากฏระเบียบ “ฉลากอาหาร” ให้ทันสมัย
ตามแนวทางการขับเคลื่อน New Regulation & Future Regulation

      กองอาหารเร่งทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามแผนพัฒนากฏหมายให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏระเบียบเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน การออกกฏหมายจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบในคณะทำงานและคณะอนุกรรมการซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะแจ้งเวียนรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาผลกระทบและปรับแก้ไขกฏระเบียบให้เหมาะสม มีความทันสมัย ยืดหยุ่นไปปฏิบัติได้มากขึ้น ตามแนวทาง 3S1M (Safety-Modern-Seamless-Sustainability) ภายใต้นโยบาย อย. ปี 2566 "SMART FDA… BETTER THAILAND เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้พัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

      เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการกองอาหาร เป็นประธานในการคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการแสดงฉลากอาหาร ครั้งที่ ๔-๒/๒๕๖๖ พิจารณาข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ ที่ได้ผ่านการเวียนขอข้อคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก โดยได้รับความร่วมมือผู้แทนจากหลายหน่วยงานที่เข้าประชุมทั้งแบบสถานที่ประชุม (On site) และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) อาทิ กลุ่มกฎหมายอาหารและยา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้ข้อสรุปในหลายประเด็นที่มีข้อโต้แย้งจากการร่วมกันพิจารณาแนวทางปรับปรุงข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหารให้มีความยืดหยุ่นไปปฏิบัติได้มากขึ้น แต่ยังคงหลักการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค 

"SMART FDA… BETTER THAILAND"  

B : BCG Model E : E – Service T : Technology for Life T : Team Thailand E : Empowerment R : Rapid Response