กองอาหารประชุมหารือร่วมกับผู้แทนด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการกองอาหาร และผู้แทนด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนิวซีแลนด์ มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการขออนุญาตและขั้นตอนการนำเข้าสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหารสำหรับการนำเข้าอาหาร ซึ่งผลการหารือในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้นในการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์อาหารของไทย และแนวทางการตรวจสอบอาหาร ณ ด่านอาหารและยา เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้า

"SMART FDA… BETTER THAILAND"  

B : BCG Model E : E – Service T : Technology for Life T : Team Thailand E : Empowerment R : Rapid Response