กองอาหารประชุมหารือร่วมกับ 6 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

กองอาหารดำเนินการภายใต้นโยบาย "SMART FDA… BETTER THAILAND" B : BCG Model E : E – Service T : Technology for Life   T : Team Thailand E : Empowerment R : Rapid Response  

————————


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการกองอาหาร ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 

(1) Kelly Stange, Agricultural Counselor ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 

(2) Roberto Molteni, Agricultural Counselor ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย 

(3) Dr. Gijs Theunissen DVM, Agricultural Counselor ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย 

(4) Dr. Bernd Christiansen, Counselor for Food and Agriculture ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย 

(5) Ana Carolina Miranda Lamy, Agricultural Attache ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย และ 

(6) Hiroko Matsuo, First Secretary ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารของกองอาหาร รวมถึงแนวทางการพัฒนากฎระเบียบและการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการกำกับดูแลอาหารตามเทรนด์ในอนาคต โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า ซึ่งผลการหารือในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับทิศทาง/แนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหาร รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้า


ดาวน์โหลดไฟล์  pdf 1.png