กองอาหาร อย. ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ผลิตน้ำพริก ภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (เศรษฐกิจฐานราก) 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2566


วันที่ 21 เมษายน 2566  นายญาณพล ขาวพลศรี นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองอาหาร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตน้ำพริก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (เศรษฐกิจฐานราก) จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการผลิตน้ำพริก และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตน้ำพริกให้ได้รับข้อมูลการอนุญาตที่ถูกต้อง ทั้งในส่วนของสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร การควบคุมการผลิตอย่างเหมาะสมและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งจัดทำฉลากที่ถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด อันจะเป็นยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าน้ำพริก ตลอดจนส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากให้ก้าวไกลและยั่งยืน


"SMART FDA… BETTER THAILAND"

B : BCG Model E : E – Service T : Technology for Life T : Team Thailand E : Empowerment R : Rapid Response