กองอาหาร จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้
"การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การขออนุญาตสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก"


วันที่ 26 เมษายน 2566 กองอาหารจัดอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมความรู้การขออนุญาตสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีเภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการกองอาหาร เป็นประธาน การอบรมมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย หรือวิสาหกิจชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร และแสดงฉลากอาหาร รวมทั้งมีกิจกรรม workshop เพื่อยกระดับสถานประกอบการให้สามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตอาหาร และจัดทำฉลากอาหารที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนช่วยให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ


"SMART FDA… BETTER THAILAND"

B : BCG Model E : E – Service T : Technology for Life T : Team Thailand E : Empowerment R : Rapid Response