การหารือนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ และการบริหารจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหาร 
ระหว่าง "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" และ "กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"
เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ทีมสายงาน Regulatory Affairs กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าหารือประสานความร่วมมือกับ "เภสัชกร เลิศชาย เลิศวุฒิ" ผู้อำนวยการกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อหารือนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ และการบริหารจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหาร เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย