การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการเทียบข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563
และแนวทางการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบ
รวมทั้งการใช้ส่วนประกอบที่ผสมในเครื่องดื่มกาเฟอีน


วันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มอบหมายให้กองอาหารจัดประชุมชี้แจงภายใต้นโยบาย อย. ปี 2566 "SMART FDA… BETTER THAILAND"  B : BCG Model E : E – Service T : Technology for Life T : Team Thailand E : Empowerment R : Rapid Response

           เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการกองอาหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 76 จังหวัด ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เวลา 08.30-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ในการชี้แจงเพื่อสื่อสารเจ้าหน้าที่ให้มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และสามารถส่งเสริมแนะนำผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมั่งคั่ง รวมทั้งทบทวนองค์ความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานอนุญาตตามกฎหมายใหม่ ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1) แนวทางการเทียบข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563

กล่าวคือ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563 กำหนดให้ผู้นำเข้าอาหารตามขอบข่ายที่จะบังคับใช้ ต้องจัดให้มีเอกสารหรือใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตที่เทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ทั้งนี้จะต้องจัดเตรียมเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่ระบุข้อกฎหมาย/ หลักเกณฑ์/ ข้อกำหนด/ รายละเอียด การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร และเอกสารฉบับเต็มที่ต้องการเทียบเคียงประกอบการพิจารณา

2) แนวทางการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบ

มีการชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุญาตสถานที่ผลิตร่วมกับการผลิตอาหารโดยทั่วไป ทั้งนี้กระท่อมที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบ คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เงื่อนไขการใช้ และการแสดงคำเตือน ตามที่ อย. กำหนด กรณีมีความประสงค์เพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ในอาหารอื่น หรือเพิ่มปริมาณการใช้ในแต่ละประเภทอาหาร ต้องยื่นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามคู่มือประชาชนกับหน่วยประเมินความปลอดภัยที่ อย. ให้การยอมรับ นอกจากนี้หากมีการโฆษณาก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564

3) การใช้ส่วนประกอบที่ผสมในเครื่องดื่มกาเฟอีน

ในปัจจุบันเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ได้กำหนดให้เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน เป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน โดยต้องยื่นจดทะเบียนอาหารตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำแนะนำการใช้ส่วนประกอบในเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน เกี่ยวกับส่วนประกอบที่อนุญาตให้ใช้ได้ในเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนทั้งชนิดเหลว (ทุกขนาดบรรจุ) และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนชนิดเจลที่มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม : LINK