การหารือแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่าง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย


S__166944872.jpeg


วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 "ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ" รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) พร้อมทีมงาน เข้าหารือประสานความร่วมมือกับ "เภสัชกร เลิศชาย เลิศวุฒิ" ผู้อำนวยการกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมหารือแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้ บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย