​กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ในหัวข้อ “ข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหาร
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ (International Health Regulations (2005)) และอาเซียน”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 กองอาหารโดยกลุ่มพัฒนาระบบ ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ในหัวข้อ "ข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหารภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ (International Health Regulations (2005)) และอาเซียน" โดย เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการกองอาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมมอบนโยบายการจัดการความรู้ของกองอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรกองอาหารมีการจัดการความรู้ภายใต้กิจกรรม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing) , การถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) , การประกวดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM – Challenge)" โดยมีวัตถุประสงค์เชิงพัฒนา 4 ด้านคือ พัฒนางาน (Develop Work) , พัฒนาทีม (Develop Team) , พัฒนาองค์กร (Develop Organization) และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Create Learning Community) ให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice – CoP) และ Innovation Community ซึ่งกองอาหารจะมีกิจกรรมการจัดการความรู้ทุกเดือนในรูปแบบต่างๆเช่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing forum) การนิเทศสอนงาน (Coaching) การใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) หรือการศึกษาดูงาน (Study tour) เป็นต้น ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนางานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ในการนี้ นางสาวจิรารัตน์ เทศะศิลป์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานด้านการต่างประเทศ กลุ่มกำหนดมาตรฐาน ได้เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ในหัวข้อดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกรอบความร่วมมือสากล ภูมิภาค และอาเซียน ให้แก่บุคลากรกองอาหารได้นำแนวปฏิบัติที่ดีจากการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาภารกิจงานในปัจจุบัน และอนาคตให้มีประสิทธิภาพต่อไป