​การประสานความร่วมมือระหว่างกองอาหารและสมาคมการค้าเฟลเวอร์ไทย 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 สมาคมการค้าเฟลเวอร์ไทย (Thai Flavor Trade Association: TFA) โดยสัตวแพทย์หญิง ดร.พิกุล ตันสกุล นายกสมาคมฯ และคณะ ได้ประสานความร่วมมือกับ กองอาหาร โดยเภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการกองอาหาร เภสัชกรหญิงศรีนวล กรกชกร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่กองอาหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อหารือและนำเสนอข้อมูลสนับสนุนข้อมูลในการพิจารณาทบทวนแนวทางการพิจารณาสารกลุ่มสตีวิออลไกลโคไซด์ที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งวัตถุแต่งกลิ่นรสและสารให้ความหวาน เนื่องจากสมาคมฯ ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดทำแนวทางดังกล่าว ทั้งในด้านระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการการแข่งขันทางการตลาด ทั้งนี้กองอาหารได้รับฟังปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น และมอบหมายให้สมาคมฯ รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้กองอาหารได้ใช้เป็นข้อมูลนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป