กองอาหารลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชาไทยสู่ชาโลก
ณ บริษัทสวนบัวชมพู ณ จอมคีรี เกษตรอินทรีย์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 28 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกองอาหาร เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับภาคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร (ชาและชาจากพืช) ณ บริษัทสวนบัวชมพู ณ จอมคีรี เกษตรอินทรีย์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมการประเมินความพร้อมและความสามารถของผู้ประกอบการในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น การเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชาจากพืชในสถานประกอบการ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาและเพิ่มเติมองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง