กองอาหารลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบการเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฐานราก ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านพุแค จังหวัดสระบุรี
29 พฤศจิกายน 2565