กองอาหาร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบการเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฐานราก
ณ บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกองอาหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฐานราก ณ บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรับฟังแนวคิดการก่อตั้งสถานที่ผลิต และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ผลิตภายในบริเวณ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวบรวมข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานจากผู้ประกอบการนำไปถ่ายทอดและถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของผลิตภัณฑ์อาหาร (ชาและชาจากพืช) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำอาคารสถานที่ผลิต การขออนุญาตผลิตอาหาร และการจัดทำฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป