[อบรม] หลักสูตร “การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร” วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567
7 มิถุนายน 2567

train-15-19-july.jpg