น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ   
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 362) พ.ศ.2556 เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 362) B.E 2556 (2013) Re: Drinking water from Automatic vending Machine for Drinking Water.
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 362) พ.ศ.2556 เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ
pdf.png