เมทิลแอลกอฮอล์ (Processing aid)
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. การใช้เมทิลแอลกอฮอล์เป็นสารช่วยในการผลิต (Processing aid) อาหารบางชนิด  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 259) พ.ศ.2545 เรื่อง การใช้เมทิลแอลกอฮอล์เป็นสารช่วยในการผลิต (Processing aid) อาหารบางชนิด pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 259) B.E. 2545 (2002) Re: Application of Methyl Alcohol as Processing Aid in Some Foods.
pdf.png
  1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 390 (พ.ศ. 2561) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้วัตถุในอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือที่จำหน่าย pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No.390) B.E 2561 (2018) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Prescribed foods which have criteria, condition, and method of use in food produced for sale, imported for sale or sold.
pdf.png