อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
21 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
1. อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

pdf.svg

Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 157) พ.ศ.2537 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

pdf.svg

   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 157) B.E. 2537 (1994) Re : Food for Infant and Food of Uniform Formula for Infant and Small Children.

pdf.svg

  1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 168) พ.ศ.2538 เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ฉลากอาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

pdf.svg

  1.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 171) พ.ศ.2539 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2)

pdf.svg

   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 171) B.E. 2539 (1996) Re: Infant Food and Food of Follow up Formula for Infant and Young Children (No. 2)

pdf.svg

  1.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3)

pdf.svg

   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 287) B.E. 2547 (2004) Re: Infant Foods and Follow-up Formula Foods for Infants and Young Children (No.3)

pdf.svg

    คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ
 
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 286) เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3)

pdf.svg

  1.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 308) พ.ศ.2550 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 4)

pdf.svg

   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 308) B.E. 2550 (2007) Re: Infant Food and Food of Follow up Formula for Infant and Young Children (4th edition)

pdf.svg

    คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 308) พ.ศ.2550 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 4)

pdf.svg