นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
21 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
1. นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

pdf.svg

Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537) เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

pdf.svg

   
  • Notification of Ministry of Public Health No. 156 (B.E. 2537(1994) Re : Modifed Milk for Infant and Modifed Milk of Uniformn Formula for Infant and Children.

pdf.svg

  1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 167) พ.ศ.2538 เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ฉลากนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

pdf.svg

  1.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547 เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2)

pdf.svg

   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 286) B.E. 2547 (2004) Re : Modified Milk for Infants and Follow-up Formula Modified Milk for Infants and Young Children (No.2)

pdf.svg

    คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ
 
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 286) เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับ ทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตร ต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3)

pdf.svg

  1.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 307) พ.ศ.2550 เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3)

pdf.svg

   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 307) B.E. 2550 (2007) Re : Modified Milk for Infant and Modified Milk of follow up Formula for Infant and Young Children (3rd edition)

pdf.svg

    คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 307) พ.ศ.2550 เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3)

pdf.svg