อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
21 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

pdf.svg

Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

pdf.svg

   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 158) B.E. 2537 (1994) Re: Supplementary Food for Infants and Young Children.

pdf.svg

  1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 169) พ.ศ.2538 เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ฉลากอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก  ยกเลิก

pdf.svg