ไข่เยี่ยวม้า
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. ไข่เยี่ยวม้า pdf.png
Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 236) พ.ศ.2544 เรื่อง ไข่เยี่ยวม้า pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 236) B.E. 2544 (2001) Re : Alkaline-preserved Eggs.
pdf.png