กาแฟ
22 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. กาแฟ
pdf.png

Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543 เรื่อง กาแฟ pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 197) B.E. 2543 (2000) Re : Coffee
pdf.png
  1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 276) พ.ศ.2546 เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2) pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 276) B.E. 2546 (2003) Re : Coffee (No. 2)
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 276) พ.ศ. 2546 เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 277) พ.ศ.2546 เรื่อง ชา (ฉบับที่ 2)
pdf.png
  1.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 3) (ฉบับที่ - พ.ศ.2554 (330)) pdf.png
   
  • Notification of Ministry of Public Health Re : Coffee (No. 3)
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช็อกโกแลต (ฉบับที่ 2), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชา (ฉบับที่ 3), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 3), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ (ฉบับที่ 2), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (ฉบับที่ 2)
pdf.png