น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
pdf.png
Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 61) (1981) Re : Drinking Water in Sealed Containers.
pdf.png
  1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 135) B.E.2534 (2001) Re : Drinking Water in Sealed Container (No.2).
pdf.png
  1.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 220) B.E. 2544 (2001) Re : Drinking Water in Sealed Containers (No. 3).
pdf.png
  1.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 (ฉบับปี - พ.ศ.2553 (319)) pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health Re : Amendment of the Notification of the Ministry of Public Health (No. 220) B.E. 2544 (2001)
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
  • คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 205/2550 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544
pdf.png
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร
pdf.png