ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
22 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
pdf.png

Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ - พ.ศ.2553 (317)) pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health Re: Food seasoning derived from hydrolysis or fermentation of soybean protein.
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
pdf.png
  1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ – พ.ศ.2553 (322)) pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health Re : Food seasoning derived from hydrolysis or fermentation of soybean protein (No.2)
pdf.png
  1.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 404) พ.ศ.2562 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 3)
pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 404) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Food seasonings derived from the hydrolysis or fermentation of soybean protein (No.3)
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 3)
pdf.png