น้ำปลา
22 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. น้ำปลา
pdf.png

Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 203) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ำปลา pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 203) B.E. 2543 (2000) Re : Fish Sauce.
pdf.png
  1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำปลา (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ - พ.ศ.2553 (323))
pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health Re : Fish Sauce (No2).
pdf.png
  1.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 403) พ.ศ.2562 เรื่อง น้ำปลา (ฉบับที่ 3) pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 403) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Fish sauce (No.3).
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำปลา (ฉบับที่ 3)
pdf.png