นมปรุงแต่ง
22 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
1. นมปรุงแต่ง pdf.png
Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ.2556 เรื่อง นมปรุงแต่ง pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 351) B.E. 2556 (2013) Re : Flavoured Milk.
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 7 ฉบับ (นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)
pdf.png
   
  • มติคณะกรรมการอาหารครั้งที่ 7-2/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556

pdf.png
  1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 407) พ.ศ.2562 เรื่อง นมปรุงแต่ง (ฉบับที่ 2) pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 407) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Flavoured Milk. (No.2)
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนมโค นมปรุงแต่ง และ ผลิตภัณฑ์ของนม (เพิ่มเติม)
pdf.png