อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
22 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท pdf.png
Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ.2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท pdf.png
   
  • Ministry of Public Health Notification (No. 355) B.E. 2556 (2013) Title : Food in a Hermetically Sealed Container.
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 7 ฉบับ (นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)
pdf.png