ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร pdf.png
Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร pdf.png
   
 • Notification of Ministry of Public Health (No. 293) B.E.2548 (2005) Re : Food Supplement
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548 เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
pdf.png
   
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และคุณภาพหรือมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
pdf.png
   
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ
    - บัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ
pdf.png
   
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน
      - บัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน
pdf.png
   
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำแนะนำการใช้ส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
pdf.png
  1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2) pdf.png
   
 • Notification of Ministry of Public Health (No. 309) B.E.2550 (2007) Re : Food Supplements (2nd edition).
pdf.png
     คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2)
pdf.png
  1.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 405) พ.ศ.2562 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3) pdf.png
   
 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 405) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Food supplement (No.3).
pdf.png
  1.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 411) พ.ศ.2562 รื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 4) pdf.png
   
 •  Notification of Ministry of Public Health (No. 411), B.E. 2562 (2019) RE: Food Supplements (NO. 4)*
pdf.png
  1.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 448) พ.ศ. 2566 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 5) pdf.png
   
 • Notification of Ministry of Public Health (No. 448) B.E. 2566 (2023) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Food supplement (No.5)
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4)
pdf.png