เนยใสหรือกี (Ghee)
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. เนยใสหรือกี (Ghee)  pdf.png
Consolidated version
  1.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 226) พ.ศ.2544 เรื่อง เนยใสหรือกี (Ghee)

pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 226) B.E. 2544 (2001) Re : Ghee.
pdf.png